Förändringar i antagningskriterierna till ekonomutbildningen år 2020

De ekonomiska vetenskaperna utvidgar betygsantagningen och ändrar inträdesprovet till att omfatta två moment

På grund av coronaepidemin sker det förändringar i antagningskriterierna för den gemensamma antagningen till ekonomutbildningen år 2020. Universiteten fastslog tidigare i vår att det på grund av situationen med coronaviruset inte är möjligt att på ett tryggt och säkert sätt arrangera traditionella inträdesprov. Universitetens prorektorer med ansvar för utbildning beslöt därför att antagningen under våren och sommaren 2020 ordnas på ett sätt som undviker fysiska kontaktsituationer.

För ekonomiutbildningen betyder detta att 60 % av de sökande, precis som tidigare, antas via betygsantagning avsedd för förstagångssökande som avlagt lärokursen i matematik och nått ett minimiantal poäng. I tillägg till detta tas en vidgad betygsantagning utan ovan nämnda tröskelvillkor i bruk. På detta sätt erbjuds även sökande som byter bransch en möjlighet att antas via betygsantagningen. Därtill kan man antas genom ett inträdesprov. Storleken på den vidgade betygsantagningen är 10–30 %, beroende på enhet. Kvoten för förstagångssökande hålls vid 70 % så att kvoten för antagna på basis av den vidgade betygsantagningen och inträdesprovet är ungefär 5 % och ungefär5 %.

Inträdesprovet för ekonomiutbildningen ändras till att omfatta två moment. Det första momentet i provet avläggs digitalt. Utgående från resultatet i det första momentet kallas enligt varje ansökningsmål dubbelt så många sökande i relation till antalet nybörjarplatser till det andra momentet. Beroende på pandemisituationen arrangeras det andra momentet i inträdesprovet antingen digitalt eller i universitetets utrymmen med beaktande av de hälso- och säkerhetsföreskrifter som utfärdats av Institutet för hälsa och välfärd. För att antas bör den sökandes poäng i provets andra moment inte vara mer än 20 % lägre än i det första momentet.

”Vi är medvetna om att söktrycket till ekonomiutbildningarna är stort, därför påverkar förändringarna i antagningen många sökande. Det är exceptionellt att kriterierna för antagningen ändras mitt under ansökningsprocessen, vilket är beklagligt och något som vi under normalförhållanden aldrig skulle gå in för. Vi har försökt förverkliga förändringarna så att vi hela tiden utgår från den sökandes perspektiv och de sökandes rättigheter. Däremot måste vi samtidigt på bästa möjliga sätt försäkra oss om att vi i samband med ansökningen inte riskerar någons liv eller hälsa.” säger Sami Saarenketo, ordförande för Föreningen för handelshögskolorna i Finland och dekanus vid handelshögskolan i Villmanstrand.

I tillägg till den gemensamma antagningen är det också möjligt att studera ekonomi via öppna universitetet. Alla enheter med ekonomiutbildning erbjuder en öppen universitetsled och en del enheter även en led genom vilken alla som avlagt ett visst antal kurser med tillräckligt goda betyg antas som studerande. Kriterierna för den öppna universitetsleden finns på universitetens webbsidor.

se närmare information på adressen
http://www.kauppatieteet.fi/sv/antagningskriterierna-2020/

Tilläggsinformation:
Sami Saarenketo, Sami.Saarenketo at lut.fi, +358 (0)50 308 6181