Kauppakorkeakoulut selvittävät opiskelijoiden hyvinvointia tekstiviestikyselyllä

Suomen kauppatieteelliset yksiköt lähettävät opiskelijoilleen palautekyselyn kysyäkseen heidän hyvinvoinnistaan ja kerätäkseen näkemyksiä opetusjärjestelyistä pandemian jälkeen. Tavoitteena on saada parempi kokonaiskuva opiskelijoiden tämänhetkisestä tilanteesta.

Kysely toteutetaan yhteistyössä Annie Advisoryn kanssa. Opiskelijat saavat yhteensä kuusi kysymystä tekstiviestillä. Vastaaminen on vapaaehtoista ja vie yhteensä vain noin kaksi minuuttia. Kysymykset tulevat numerosta 045 739 60242. Toivomme, että saamme kattavan otoksen ja mahdollisimman paljon vastauksia.

Tietoja käsitellään turvallisesti, EU/ETA alueen sisällä ja vain tätä tutkimusprojektia varten. Lisää tietoa tietojen keräämisestä ja käsittelystä löydät täältä.

Business student well-being and feedback survey via SMS

Finnish business schools are sending a feedback survey to understand business students’ well-being and their preferences regarding teaching arrangements. The goal is to support the further development of business schools in Finland and get an overview of the current situation.

The survey is done in collaboration with Annie Advisory. Students will receive a message via SMS with a survey of 6 statements. Answering is optional and should take no more than 2 minutes.
The messages are sent from the number 045 739 60242.

All data is handled securely, only within the EU/ETA area and only for the purposes of this research project. To learn more about the data collection and processing, you can find information here.

Urvalsprovet till den gemensamma antagningen till ekonomutbildning genomfördes framgångsrikt på distans

Den första fasen av urvalsprovet för de ekonomiska vetenskaperna genomfördes framgångsrikt som ett elektroniskt prov på distans tisdagen den 2 juni. Totalt 9150 sökande deltog i det nationella distansprovet.

I den gemensamma antagningen till ekonomutbildning deltar Aalto-universitetet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet och Åbo universitet samt Östra Finlands, Tammerfors och Vasa universitet, LUT-universitetet samt Svenska Handelshögskolan och Åbo Akademi.

I hela landet finns det 1905 intagningsplatser för utbildning inom de ekonomiska vetenskaperna. Totalt har 1617 platser redan fyllts med ett urval baserat på betyg. I år var antalet sökande till utbildningar inom de ekonomiska vetenskaperna 13 683.

“Jag tycker att den första fasen av urvalsprovet för de ekonomiska vetenskaperna gick riktigt bra. Vi har haft några enstaka problem men i stort kan vi vara nöjda med provarrangemangen. Senare kommer vi att göra en grundlig analys av erfarenheterna av de nya provarrangemangen hos enheterna som deltog i de ekonomiska vetenskapernas gemensamma urval.” från organisation för de finska handelsvetenskapliga universitetsenheter ordförande Sami Saarenketo.

Urvalsprovet på distans genomfördes på en plattform från yrkeshögskolan Metropolia som har använts för urvalsprov till yrkeshögskolorna och denna vår även till universiteten. De sökande deltog i provet på sina egna datorer och nätverksanslutningar som de själva var ansvariga för. Teknisk support fanns tillgänglig via universitetens ansökningstjänster och IT-supporter.

Urvalsprovets andra fas kommer att anordnas den 16 juni. Provet i den andra fasen kommer i första hand att genomföras i lokaler som anordnas av universiteten i enlighet med hälso- och säkerhetsföreskrifterna. De sökande underrättades den 27 maj om metoden för att genomföra urvalsprovet.

Resultatet av det gemensamma urvalet kommer att stå klart den 15 juli

Förändringar i antagningskriterierna till ekonomutbildningen år 2020

De ekonomiska vetenskaperna utvidgar betygsantagningen och ändrar inträdesprovet till att omfatta två moment

På grund av coronaepidemin sker det förändringar i antagningskriterierna för den gemensamma antagningen till ekonomutbildningen år 2020. Universiteten fastslog tidigare i vår att det på grund av situationen med coronaviruset inte är möjligt att på ett tryggt och säkert sätt arrangera traditionella inträdesprov. Universitetens prorektorer med ansvar för utbildning beslöt därför att antagningen under våren och sommaren 2020 ordnas på ett sätt som undviker fysiska kontaktsituationer.

För ekonomiutbildningen betyder detta att 60 % av de sökande, precis som tidigare, antas via betygsantagning avsedd för förstagångssökande som avlagt lärokursen i matematik och nått ett minimiantal poäng. I tillägg till detta tas en vidgad betygsantagning utan ovan nämnda tröskelvillkor i bruk. På detta sätt erbjuds även sökande som byter bransch en möjlighet att antas via betygsantagningen. Därtill kan man antas genom ett inträdesprov. Storleken på den vidgade betygsantagningen är 10–30 %, beroende på enhet. Kvoten för förstagångssökande hålls vid 70 % så att kvoten för antagna på basis av den vidgade betygsantagningen och inträdesprovet är ungefär 5 % och ungefär5 %.

Inträdesprovet för ekonomiutbildningen ändras till att omfatta två moment. Det första momentet i provet avläggs digitalt. Utgående från resultatet i det första momentet kallas enligt varje ansökningsmål dubbelt så många sökande i relation till antalet nybörjarplatser till det andra momentet. Beroende på pandemisituationen arrangeras det andra momentet i inträdesprovet antingen digitalt eller i universitetets utrymmen med beaktande av de hälso- och säkerhetsföreskrifter som utfärdats av Institutet för hälsa och välfärd. För att antas bör den sökandes poäng i provets andra moment inte vara mer än 20 % lägre än i det första momentet.

”Vi är medvetna om att söktrycket till ekonomiutbildningarna är stort, därför påverkar förändringarna i antagningen många sökande. Det är exceptionellt att kriterierna för antagningen ändras mitt under ansökningsprocessen, vilket är beklagligt och något som vi under normalförhållanden aldrig skulle gå in för. Vi har försökt förverkliga förändringarna så att vi hela tiden utgår från den sökandes perspektiv och de sökandes rättigheter. Däremot måste vi samtidigt på bästa möjliga sätt försäkra oss om att vi i samband med ansökningen inte riskerar någons liv eller hälsa.” säger Sami Saarenketo, ordförande för Föreningen för handelshögskolorna i Finland och dekanus vid handelshögskolan i Villmanstrand.

I tillägg till den gemensamma antagningen är det också möjligt att studera ekonomi via öppna universitetet. Alla enheter med ekonomiutbildning erbjuder en öppen universitetsled och en del enheter även en led genom vilken alla som avlagt ett visst antal kurser med tillräckligt goda betyg antas som studerande. Kriterierna för den öppna universitetsleden finns på universitetens webbsidor.

se närmare information på adressen
http://www.kauppatieteet.fi/sv/antagningskriterierna-2020/

Tilläggsinformation:
Sami Saarenketo, Sami.Saarenketo at lut.fi, +358 (0)50 308 6181

Turku School of Economics at the University of Turku Earns AACSB International Accreditation

The AACSB accreditation is internationally a very highly respected recognition of excellence in business education and research. Turku School of Economics earned the accreditation on 25 April 2019. – With the accreditation, we are among world-class business schools which opens new possibilities especially in the international arena, says Dean Markus Granlund.

The accreditation is a recognition of internationally excellent education and research.

– AACSB accreditation recognises institutions that have demonstrated a focus on excellence in all areas, including teaching, research, curricula development, and student learning, says Stephanie M. Bryant, executive vice president and chief accreditation officer of AACSB International.

AACSB (the Association to Advance Collegiate Schools of Business) from the United States is known for its extremely high quality standards. Only five percent of the world’s schools offering business degrees have earned the AACSB accreditation.

– We can be very proud of our School of Economics and the international recognition it has received. The AACSB accreditation has a lasting impact when operating in a global environment, says Rector Kalervo Väänänen of the University of Turku.

Dean of Turku School of Economics Markus Granlund emphasises that the AACSB accreditation opens new possibilities for international collaboration especially in education.

– Many top universities, particularly in the United States and Asia, consider it important that their partners in co-operation have earned an official accreditation, says Dean Granlund.

Collaboration, Multidisciplinarity, Foresight, and Leadership Strengths of Turku School of Economics

The accreditation is given to business schools that pass a framework of 15 international standards. These standards ensure continuous improvement and provide focus for schools to deliver on their mission, innovate, and drive impact. The AACSB-accredited schools have successfully undergone a rigorous review process conducted by their peers in the business education community.

– We are extremely delighted that our hard development work of recent years has now been officially recognised. We have developed during the process towards world-class. The quality of our operations is now at a higher level than before the process in all possible respects, says Dean Markus Granlund.

According to the feedback of the evaluation group, the operations of Turku School of Economics are particularly strong from an international perspective in stakeholder collaboration, engaging students in decision making, and in the evaluation of learning. Furthermore, multidisciplinarity, foresight, and the School’s committed and determined leadership are highlighted in the final report.

– The AACSB accreditation follows the ideology of continuous development. The feedback we have now received has to be taken seriously, as our development based on the feedback will be evaluated every five years in the future. This will keep us vigilant and we cannot be lulled into the belief that our organisation is now complete, so to speak, states Granlund.

Kauppa- ja taloustieteet nousi Suomen vaikuttavimmaksi tieteenalaksi

Suomen Akatemian Tieteen tila 2018 -raportin mukaan kauppa- ja taloustieteet ovat kasvattaneet julkaisumääräänsä ja vaikuttavuuttaan huomattavasti. Ala on raportin mukaan Suomen vaikuttavin tieteenala. Viime viikolla julkaistun raportin mukaan Suomen tieteen taso on noussut yleisesti ja etenkin kauppa- ja taloustieteissä nousu on ollut merkittävää.

Suomen kauppa- ja taloustieteet ovat muihin tieteenaloihin verrattuna julkaisumäärältään aktiivisempia kuin maailmalla keskimäärin ja jättävät alan tutkimuksen vaikuttavuutta vertailtaessa taakseen muun muassa Kiinan, Ranskan, Saksan, Ruotsin ja Norjan”, iloitsee Suomen kauppakorkeakoulut (ABS) ry:n uusi puheenjohtaja, Lappeenrannan LUT-kauppakorkeakoulun dekaani Sami Saarenketo.

Kauppa- ja taloustieteissä on tehty Suomessa pitkäjänteistä työtä laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Kauppa- ja taloustieteiden julkaisumäärä Suomessa on 3,6 kertaistunut 2000-luvun alusta lukien. Myös tutkimuksen vaikuttavuus on parantunut merkittävästi.

Kauppa- ja taloustieteiden ns. Top 10 -indeksi parani 2000-luvun alusta kymmenessä vuodessa 0,65:stä 1,35:een. Indeksi 1 on maailman keskitaso. Samaan aikaan Suomen kaikkien tieteenalojen vaikuttavuus nousi 1,01:stä lukuun 1,12. Tämä kertoo, että suuri osa Suomen tieteen tason noususta johtuu kauppa- ja taloustieteiden tutkimuksen määrän ja laadun erittäin merkittävästä paranemisesta.

Kauppa- ja taloustieteet ovat aktiivisesti kehittäneet laatuaan kotimaassa sekä myös kansainvälistyneet vauhdilla. Kuten raportista käy hyvin ilmi, kansainvälisessä yhteistyössä tehtyjen julkaisujen vaikuttavuus on merkittävästi suurempi kuin ainoastaan kotimaisten, tai vain yliopiston sisällä tehtyjen julkaisujen vaikuttavuus. Kauppa- ja taloustieteet ovat myös kasvaneet tieteenalana.

Tieteen tila 2018 -raportti on Suomelle ja kauppa- ja taloustieteille erittäin hieno tapa lopettaa vuosi. Jatkamme juoksun parantamista myös vuonna 2019”, lupaa Saarenketo iloisena.

Lisää Tieteen tila 2018 -raportista Suomen Akatemian sivuilta: http://www.aka.fi/tieteentila

Suomen kauppakorkeakoulut (ABS) on Suomen kauppatieteellisten yliopistoyksiköiden yhdistys. ABS pyrkii lisäämään entisestään yhteistyötä sekä jäsentensä kesken että jäsenten ja yhteistyökumppaneiden välillä.

Lisätietoja:
Dekaani Sami Saarenketo, 050 308 6181, sami.saarenketo () lut.fi
Pääsihteeri Juuso Leivonen, 040 730 7236, juuso.leivonen () abs.fi

Ylioppilastodistuksen pisteytyksestä kauppatieteissä

Vuoden 2020 valintakriteerit ja etenkin ylioppilastodistuksesta annettavat pisteet, ovat herättäneet vilkasta keskustelua. Yksi kritiikin aihe on ollut eri aineiden saamat pisteet ylioppilastodistuksen pisteytystaulukossa ja miksi jotain tiettyä ainetta, esim. yhteiskuntaoppia, ei ole otettu painotetuksi aineeksi kauppatieteellisellä alalla.

Pisteytysmallit on kauppatieteellistä alaa laajempi projekti, johon suomalaiset yliopistot ovat sitoutuneet. Yleisesti ottaen pisteytysmallit pohjautuvat lukion kurssimääriin (pakolliset + valtakunnallisesti saatavilla olevat syventävät). Toisin sanoen, mitä laajemman aineen suorittaa hyvin arvosanoin, sitä enemmän siitä saa pisteitä. ”Opiskelijavalintojen uudistaminen” –hankkeessa kehitetyt pisteytysmallit herättävät suurta kiinnostusta ja keskustelua. Yleisimpiä kysymyksiä löytyy hankkeen nettisivuilta, Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta sekä mm. syksyllä 2018 järjestetyn opinto-ohjaajille suunnatun tilaisuuden tallenteesta.

Ylioppilastodistuksen pisteytyksestä käytiin pitkä keskustelu myös kauppatieteiden alalla ja ABS:n piirissä. Kauppatieteissä päädyttiin antamaan pisteitä äidinkielessä, matematiikan arvosanasta, parhaat pisteet antavasta kielestä sekä kahdesta muusta parhaat pisteet antavasta aineesta. Äidinkieli ja matematiikka ennustavat tutkimuksen mukaan parhaiten opintomenestystä alalla. Ja kielitaito on tärkeää kaupallisella alalla, mutta sitä on lähes mahdoton hankkia enää yliopisto-opintojen aikana. (Tarkemmin kauppatieteiden pisteytystaulukko löytyy Opintopolusta)

Kauppatieteet on hakupaineala, jonne vuonna 2018 oli kaikkiaan 12304 hakijaa, joista 8604 ensisijaista hakijaa, tavoittelemassa 1890 paikkaa. Näin suurena alana kauppatieteet ei halua ohjata nuoria liikaa painottamalla äidinkielen, matematiikan ja kielten lisäksi jotain tiettyä ainetta, vaan kannustaa monipuolisiin ainevalintoihin ja seuraamaan omaa mielenkiintoaan. Tämä heijastelee myös sitä, että valmistumisen jälkeen kauppatieteilijät päätyvät hyvin moninaisille aloille, julkiselle ja yksityiselle sektorille, yrittäjiksi ja työntekijöiksi. Yksilön omat kiinnostuksen kohteet ja valmiuden mukaiset valinnat tuottavat varmasti parhaan lopputuloksen kaikkien kannalta.

Suomen kauppakorkeakoulut korostavat yhteiskuntaopin ja talousosaamisen tärkeyttä toisella asteella ja kansalaisten yleistaitoina ja kannustaa lisäämään näiden aineiden opetusta ja saatavuutta ympäri maan. Mutta samalla Suomen kauppakorkeakoulut katsovat, että yliopistojen sisäänpääsykriteerit eivät ole oikea tapa tehdä kannanottoa aiheeseen, jota pitää ratkoa perus- ja toisen asteen opetussuunnitelmien laatimisen yhteydessä.

Helsingissä 20.9.2018

SUOMEN KAUPPAKORKEAKOULUT (ABS) RY

Markus Granlund Juuso Leivonen

puheenjohtaja pääsihteeri

Suomen kauppakorkeakoulut (ABS) on yliopistotasoisten kauppatieteellisten yksiköiden yhteistyöorganisaatio, jota johtaa kaikkien yksiköiden johtajista koostuva hallitus. ABS myös ohjaa kauppatieteellisen alan yhteisvalintaa. 

Suomen Ekonomien Opetuspalkinnon voittaja on Mari Suoranta Jyväskylän yliopistosta

Tutkijatohtori Mari Suoranta Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta on voittanut Suomen Ekonomien 10 000 euron arvoisen Opetuspalkinnon. Palkinto jaettiin tänään 18.9.2018 Dare to Learn-tapahtuman yhteydessä Kaapelitehtaalla.

Suoranta on erityisen ansioitunut uraauurtavassa työssään kasvuyrittäjyyden edistämisessä: hän opettaa Venture Lab-kurssia, joka tuo liike-elämää, opiskelijoita ja tutkijoita lähemmäs toisiaan kurssilla perustettavien yritysten kautta. Suoranta onkin paneutunut poikkeuksellisen vahvasti kauppatieteen opiskelijoiden yrittäjyyskasvatukseen sekä myyntiosaamisen luomiseen. Suoranta toimii myös yrittäjyyden esiintuojana yhteistyössä yhdysvaltalaisen University of California Berkeley yliopiston professorien kanssa hyödyntämällä Berkeley Method of Entrepreneurship opetus-ja toimintamallia, jonka kehittämiseen hän myös osallistuu.

”Palkintoraati perusteli voittajan valintaa erityisesti tämän monipuolisella ja vaikuttavalla työllä opiskelijoiden yrittäjävalmiuksien lisäämiseksi sekä kasvuyrittäjyyden ja vahvan myyntiosaamisen edistämisessä. Lisäksi hänen vahvat yhteytensä elinkeinoelämään ovat erityisen tärkeitä opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittymisessä. Olimme aidosti vaikuttuneita myös opiskelijoiden ehdottamista näkökulmista tämän vuotiseen teemaamme – maailmanparannukseen. Voittaja Mari Suorannan kursseilla on ideoitu ja perustettu yrityksiä, jotka pyrkivät luomaan parempaa maailmaa meille kaikille. Esimerkkeinä sisäilmaa aktiivisesti ja älykkäästi puhdistava viherseinä sekä Afrikan tiekuolemia heijastimilla ehkäisevä yritys”, kertoo Opetuspalkintoraadin puheenjohtaja Eero Kiiski

”Kauppatieteen yliopisto-opiskelijoilla on parhaat mahdollisuudet muuttaa maailmaa, ratkaista merkittäviä ongelmia myös liiketoiminnan keinoin. Tässä prosessissa opettajan tehtävä on mielestäni tarjota viimeisimmän tutkimuksen mukaista tietoa, olla valmentaja ja ohjaaja, monimutkaisen maailman selkeyttäjä”, kommentoi tutkijatohtori Mari Suoranta.

Kilpailun korkeasta tasosta johtuen palkintoraati päätti jakaa Opetuspalkinnon lisäksi kaksi 2000 euron arvoista kunniamainintaa, jotka myönnettiin akatemialehtori Jonas Lagerströmille Åbo Akademista ja professori Paavo Ritalalle Lappeenrannan teknillinen yliopistosta. Voittaneen esityksen tehnyt kylteriyhteisö, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat Pörssi ry, palkitaan lisäksi 2000 eurolla.

Opetuspalkinnolla tuettu kauppatieteellisen opetuksen kehittämistä jo 20 vuotta

Opetuspalkinto täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Suomen Ekonomit etsi opettajaa tai opettajatiimiä, joka parhaiten antaa opiskelijoille valmiuksia ratkaista ihmiskunnan kiperiä haasteita ja muuttaa maailmaa. Ehdotukset voittajaksi tekivät opiskelijat ja palkintoraadin jäsenistäkin yli puolet on opiskelijoita.

Suomen Ekonomit tukee Opetuspalkinnolla kauppatieteellisen alan opetuksen kehittämistä. Kilpailussa haetaan toimivia ja innovatiivisia käytänteitä, jotka voivat toimia esimerkkeinä hyvästä opetuksesta kaikille yliopistoille sekä olla toimintatapana levitettävissä. Rahapalkinnon myöntää KAUTE-säätiö, joka edistää kauppatieteellistä ja teknistieteellistä opiskelua, opetusta ja tutkimustoimintaa.

“Ryhdyimme 1990-luvun alussa keräämään systemaattisesti vastavalmistuneiden ekonomien palautetta. Opetuspalkinto (aiemmin Opetussaavutuspalkinto) oli luonteva seuraava askel nostaa esiin hyvän opetuksen tärkeys ja osoittaa arvostuksemme kauppatieteiden opettajille”, avaa palkinnon historiaa Suomen Ekonomientoiminnanjohtaja Anja Uljas.

Lisätietoja:

Mari Suoranta
tutkijatohtori
Jyväskylän yliopisto
puh. 040 508 5552
mari.suoranta@jyu.fi

 

Suomen Ekonomit on kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden sekä alan opiskelijoiden, kyltereiden, palvelu- ja etujärjestö. Yli 52 000 jäsenellään se on Akavan neljänneksi suurin jäsenjärjestö. Suomen Ekonomit on kylterin ja ekonomin paras urakumppani, joka edistää jäsentensä osaamista, hyvinvointia ja menestystä työelämässä sekä ekonomikoulutuksen arvostusta. Suomen Ekonomit on mukana neuvottelemassa työehtosopimuksista ja työelämäkysymyksistä osana Akavaa ja akavalaisia neuvottelujärjestöjä.

Linkki alkuperäiseen uutiseen Suomen Ekonomien sivuilla

Kauppatieteiden päivillä 21.8. keskustellaan alan tulevaisuudesta – seuraa live-streamia ja osallistu!

Tapahtuman aikana syvennytään kauppatieteiden tulevaisuuteen sekä tutkimuksen että koulutuksen näkökulmasta. Käsittelyssä ovat myös työelämän tarpeiden vaikutukset kauppatieteelliseen alaan. Ajankohtaiskeskustelujen lisäksi maanantaina jaetaan Suomen Ekonomien perinteinen Opetuspalkinto.

Valtakunnalliset Kauppatieteiden päivät kokoaa 21.-22.8. Helsinkiin alan ajankohtaistapaamiseen yliopistojen kauppatieteellisten yksiköiden johtoa, hallintoa ja muuta henkilökuntaa, opiskelijoita sekä Suomen Ekonomien edustajia. Kiinnostavia teemoja käsitellään sekä kotimaisten että kansainvälisten alustusten avulla.

Keskustelualustustuksiin toivotaan laajemmaltakin yleisöltä aktiivista osallistumista, joten ensimmäisen päivän ohjelma välitetään tänä vuonna suorana myös verkossa. Katso alta maanantain ohjelma ja seuraa live-streamia täältä: https://youtu.be/0cQ_0U0o0dE.  Voit mieluusti osallistua keskusteluun kysymyksin ja kommentein twitterissä käyttämällä hashtagia: #kauppatieteet

Tapahtuman järjestävät tänä vuonna yhteistyössä Suomen Kauppakorkeakoulut (ABS) ja Suomen Ekonomit.

Maanantain 21.8. ohjelma

10.30 Avaussanat

ABS:n puheenjohtaja Markus Granlund
Suomen Ekonomien puheenjohtaja Timo Saranpää

10.45-12.00 Ensimmäinen keskustelu: Kauppatieteiden suunta tieteenalana
(keskustelu käydään englanniksi)
Keskustelun vetää Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun dekaani Ingmar Björkman ja keskustelemassa ovat:
-Heikki Mannila, pääjohtaja, Suomen Akatemia
-Juha-Matti Saksa, rehtori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
-Nikolaj Burmeister, Head of office, Dean’s Office of Research in Copenhagen Business School

12.00-13.00 Lounas

13.00-13.45 Toinen keskustelu: Impact of Business Schools on the world around it
Alustamassa Michel Kalika, BSIS co-director, EFMD, Professor IAE LYON, University Jean Moulin, France

13.45-14.45 Kolmas keskustelu: Työmarkkinoiden muuttuvat osaamistarpeet ja kauppatieteet
Keskustelua fasilitoi Turun kauppakorkeakoulun opiskelijayhdistys TuKY:n puheenjohtaja Kristian Raitio ja keskustelemassa ovat:
– Outi Taivainen, henkilöstöjohtaja, OP-ryhmä
– Jussi Kallasvuo, Chief Investment Officer, Evervest Oy

14.45-15.15 Kahvitauko

15.15-16.15 Suomen Ekonomien Opetuspalkinnon 2017 jako: Vuoden opettaja
– Palkinnon luovuttaa Suomen Ekonomien toiminnanjohtaja Hanna-Leena Hemming
-Palkinnon voittaja pitää puheenvuoron

16.15-16.30 Päivän yhteenveto

Lisätietoja

SUVI ERIKSSON koulutuspoliittinen asiamies 040 848 8935 suvi.eriksson@ekonomit.fi

JUUSO LEIVONEN pääsihteeri 040 730 7236 juuso.leivonen@abs.fi

Finlands Ekonomer stöder den ekonomiska utbildningen och forskningen med en halv miljon euro

Finlands Ekonomer beslutade på sitt förbundsmöte den 20 maj att skänka 500 000 euro till universitet som ansvarar för utbildning och forskning i ekonomiska vetenskaper. Beloppet fördelas mellan universiteten i proportion till antalet avlagda ekonomie magisterexamina.

”Vi vill samtidigt vara ett exempel som uppmuntrar även andra att ta hand om vårt viktigaste kapital, kompetensen”, säger Finlands Ekonomers ordförande Timo Saranpää. Han betonar att kvaliteten på den ekonomiska utbildningen och forskningen är ett viktigt strategiskt mål för förbundet.

I praktiken innebär donationen på 500 000 euro åtminstone en miljon euro till de ekonomiska vetenskaperna. Detta beror på att medelsanskaffning som bäst pågår vid universiteten och för privata donationer som universiteten får in under denna period får de också statens motfinansiering.

”Finlands Ekonomer hoppas att donationen stöder nationellt samarbete i branschen och en kontinuerlig utveckling av innehållet i ekonomutbildningen samt vidareutvecklar flexibla studiemöjligheter för studerandena. I och med donationen binder vi oss också att fortsätta det intensiva samarbetet med Föreningen för handelshögskolorna i Finland ABS rf”, betonar Finlands Ekonomers verksamhetsledare Hanna-Leena Hemming.

Donationen ger Finlands Ekonomer tillfälle att under hösten 2017 synas i glada tecken vid de tio universitet som har utbildningsansvar i ekonomiska vetenskaper.

Mer information:
Timo Saranpää, ordförande, tel. 050 523 6005
Hanna-Leena Hemming, verksamhetsledare, tel. 050 511 3048

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee kauppatieteiden opetusyhteistyötä yli miljoonalla eurolla

Kymmenen yliopiston kansallisella yhteistyöllä tarjotaan pian digitaalisesti liiketoimintaosaamisen perusteita vuosittain yli tuhannelle opiskelijalle kauppatieteiden ulkopuolelta

Kymmenen suomalaista yliopistoa ottaa tänä vuonna ison harppauksen yhteistyön tiivistämiseksi kauppatieteiden alalla. Suomen Kauppakorkeakoulut ABS ry:n aloitteesta valmisteltu yhteinen liiketoimintaosaamisen digitaalinen opetus käynnistyy syyskuussa 2017. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 2.2.2017 1 006 400 euron avustuksen opintokokonaisuuden toteuttamiseen. Kursseille odotetaan vuosittain yli tuhatta opiskelijaa, sillä pilottilukuvuoden 2017–2018 jälkeen ne ovat avoinna kaikille osallistuvien yliopistojen tutkinto-opiskelijoille.

”Yliopistorajat ylittävä yhteinen opetustarjonta tässä mittaluokassa on uraa uurtava. Samalla luomme aivan uudenlaista yhteistyön toimintamallia koko yliopistokentälle. Vastaamme myös koko ajan kasvavaan tarpeeseen luoda mahdollisuuksia muiden alojen opiskelijoille täydentää omaa tutkintoaan kauppatieteellisellä sivuaineella. Käytännössä miltä tahansa alalta valmistuvalle opiskelijalle on hyötyä kauppatieteellisestä osaamisesta. Siksi ohjelma haluttiin suunnata nimenomaan muiden alojen opiskelijoille. Suomen kauppakorkeakoulut näkevät tämän osana yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan. Korkeatasoisen digitaalisen opetustarjonnan lisäämiseen yliopistoissa on myös suuri tarve”, kertaa ABS ry:n puheenjohtajana toimiva dekaani Markus Granlund Turun kauppakorkeakoulusta.

Yhteistyöopinnot edellyttävät tarkkaa suunnittelua ja ennen kaikkea hyvää kauppatieteiden alan yhteistyöhenkeä. Yhteistyön pohjaa on rakennettu systemaattisesti jo vuodesta 2011 alkaen, kun kauppatieteiden kansallinen yhdistys ABS ry perustettiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) tukee liiketoimintaosaamisen digitaalisen opintokokonaisuuden käynnistämistä yhteensä 1 006 400 eurolla osana laajempaa erityisavustusta korkeakoulujen kehittämishankkeisiin. Hankkeeseen haettiin alun perin 1 165 000 euroa. Osallistuvat yliopistot rahoittavat 30% hankkeen kustannuksista.

”Digitaalisen opetusyhteistyön suunnittelu aloitettiin KAUTE-säätiön tuella jo vuoden 2016 alusta. Nyt saadun avustuksen myötä pääsemme syksyllä aloittamaan pilotoinnin kursseilla, joista vastaa yhteistyössä opettajat useasta yliopistosta. Yhteisen opetustarjonnan luominen suuremmille opiskelijaryhmille on haasteellista, koska vallitsevat toimintamallit ja käytettävät tietojärjestelmät eivät vielä tue yliopistojen välistä yhteistyötä. Siksi OKM:n myöntämä erityisavustus ja muu tuki on käynnistysvaiheessa aivan olennainen.”, kiittelee hankkeen ohjelmapäällikkö Taina Eriksson.

Liiketoimintaosaamisen digitaalinen opintokokonaisuus on suunniteltu opiskelijoille, jotka eivät opiskele kauppatieteiden koulutusohjelmissa. Paketti tarjoaa muiden alojen opiskelijoille mahdollisuuden oppia talouden ja yritystoiminnan perusteet monialaisissa opiskelijatiimeissä. Kurssien opetus tapahtuu verkossa digitaalisella oppimisalustalla, ja opiskelija voi itse päättää missä ja milloin hän haluaa opiskella. Opiskelija saa koota omaan osaamistarpeeseensa sopivan paketin kahdeksasta tarjolla olevasta kurssista.

 

Lisätietoja:
ABS ry:n puheenjohtaja, dekaani Markus Granlund, +358 2 333 9200 markus.granlund () utu.fi
Hankkeen ohjelmapäällikkö Taina Eriksson, +358 40 728 6196, taina.eriksson () utu.fi
ABS ry:n pääsihteeri Juuso Leivonen, +358 40 730 7236, juuso.leivonen () abs.fi