Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna

PDF version

Tillväxt, innovationer och välbefinnande

Det nationella forumet för ekonomiska vetenskaper 9.11.2010 

Inledning

 

En värld som utvecklas och förändras behöver vägvisare och vägröjare. De ekonomiska vetenskaperna har en viktig roll i båda dessa uppgifter. Det räcker inte enbart med ny teknolo- gi eller kännedom om samhället, naturvetenskaper, människor eller konst. Handelsvetenskaplig och företagsekonomisk kompetens och forskning föder nya innovationer och löser problem överallt där människor träffas för att producera varor och tjänster, idka handel eller utbyta idéer.

Det finns en uppenbar och växande efterfrågan på ekonomisk kompetens i Finland och andra delar av världen. De ekonomiska vetenskaperna är en stark vetenskapsgren som har en nyckelposition när det gäller att främja företagseko- nomisk kompetens inom alla delområden i samhällets verk- samhet och bland andra vetenskaper. Detta är och kommer även framöver att vara en viktig uppgift för de ekonomiska vetenskaperna.

År 2008 inledde vi en process i syfte att skapa en gemensam strategi för det ekonomiska vetenskapsområdet. Resultatet av processen är en allt mer målinriktad samarbetskultur inom vetenskapsgrenen för att de ekonomiska vetenskaperna ska arbeta ännu effektivare än tidigare för att nå sina mål. Strategin är ett utvecklingsverktyg för universiteten och universitetsenheterna som ger undervisning i ekonomiska vetenskaper.

De ekonomiska vetenskaperna måste kunna svara mot stora utmaningar för att bevara och stärka både den höga vetenskapliga nivån och sina värdefulla samhälleliga gränsytor. En del av utmaningarna utgörs av yttre trender eller händelser, en del finns inom ramen för vetenskapen och dess verksamhet. De viktigaste av dessa teman är:

Internationalisering och internationell konkurrensförmåga

Hållbar utveckling

Omvandling av det ekonomiska systemet

Mångvetenskaplighet

Skapande av innovationer och tillväxtföretagande

En ökad efterfrågan på affärsverksamhetskompetens och en ändring av dess karaktär

Dessa frågor kommer att påverka forsknings- och undervisningsinnehållet, men de förutsätter också ändringar i vetenskapsgrenens kultur, tillvägagångssätt och attityder. Vi mås- te kunna arbeta tillsammans för att denna vetenskapsgren, som är vitt utbredd i Finland men ofta är inkluderad i små enheter som ger undervisning i nästan alla handelsvetenskapliga läroämnen, ska kunna svara på dessa utmaningar. Åtgärderna i denna strategi utgör en lösning som kan indelas i fyra delområden: forskning, undervisning, verksamhet vid universiteten och verksamhet i samhället.

I kärnan av den nationella strategiprocessen för de ekonomiska vetenskaperna är universitet som undervisar och forskar i ekonomiska vetenskaper. Utöver detta har ett flertal aktörer gett sina synpunkter på strategin, bland andra företag, studerande, offentliga institutioner och experter i olika branscher. Vi vill tacka alla som deltagit i processen och med sin insats hjälpt oss att visa vetenskapsgrenens väg mot en bättre framtid – bättre inte enbart för aktörerna i denna vetenskap, utan för alla som drar nytta av de ekonomiska vetenskaperna.

 

Mission

De ekonomiska vetenskaperna arbetar i Finland och globalt för att främja vetenskapen, välbefinnandet och en ökad ansvarsfullhet.

Vår vision

De ekonomiska vetenskaperna svarar på de framtida ekonomiska utmaningarna genom att öka volymen hos den ekonomiska kompetensen och den forskning som ligger till grund för denna. Detta återspeglas i hållbara innovationer som ger mervärde, lösningsmodeller och på kvalitet och effektivitet i Finland och på den globala marknaden.

Forskning – Vetenskap och påverkan på samhällets behov med rätta resurser

De handelsvetenskapliga enheternas förmåga och möjligheter att producera högklassig och internationellt erkänd forskning utvecklas målmedvetet

Högklassigt vetenskapsutövande kommer alltid att vara det centrala i de ekonomiska vetenskaperna och härigenom utvecklar de ekonomiska vetenskaperna både forskarsamhället och samhället. De finländska ekonomiska vetenskapernas nationella och internationella vetenskapliga effekt och forskningspotential på högsta nivå utvecklas målmedvetet genom samhällelig relevans, verksamhetsförutsättningar för forskning av hög kvalitet, jämlik bedömning som beaktar de ekonomiska vetenskapernas särdrag samt en effektiv publikationsverksamhet. Varje enhet som bedriver forskning i ekonomiska vetenskaper har sin egen styrka som identifieras och som informeras om för att de ekonomiska vetenskaperna ska utgöra ett effektivt nätverk och ge forskningen naturliga kanaler in i samhället.

Vi eftersträvar nya samarbetsmodeller med vilka den privata och tredje sektorn aktivare deltar i finansieringen av tillämpad, grundläggande och mångvetenskaplig forskning i ekonomiska vetenskaper

Verksamhetskulturerna och målsättningarna sammanjämkas med finansiärerna och dem som använder forskningsresultaten. Vi eftersträvar verksamhetsmodeller med vilka tredje och privata sektorns behov av forskningsdata som snabbt är tillgänglig förenas med långvariga, omfattande forskningsprojekt och artikelpublikationer.
Finansiering söks i allt större utsträckning i samarbete med andra enheter och handelshögskolor, även utländska.

Vi satsar på rekrytering av internationella forskare och lärare på toppnivå samt på internationalisering av den inhemska toppkompetensen

Vi inleder samarbetsmodeller mellan universiteten som baserar sig på profiler och behov. Med samarbetsmodellerna kan vi både ensamma och separat rekrytera internationella experter och eventuellt dela på kostnaderna som detta föranleder. Samtidigt förbättrar vi ytterligare finländska forskares möjligheter till forskning på internationell nivå och internationalisering.

Vi utvecklar forskarnas karriärutveckling i enlighet med internationella kriterier samt ordnar tid för forskning

Vi satsar på forskarnas karriärutveckling för att de ska kunna utvecklas till toppforskare som uppfyller de internationella kriterierna. Vi söker metoder för att ordna mer tid för forskning och internationellt umgänge genom att effektivera forskarnas tidsprioritering. Vi minskar också så långt det är möjligt i synnerhet det administrativa arbetets andel.

 

Undervisning – Kvalitativ undervisning i ekonomiska vetenskaper

Relationstalet mellan lärare och studerande måste göras sakligt

För närvarande är antalet studerande per lärare för stort, vilket gör det svårare att upprätthålla en hög kvalitet på undervisningen. För att bevara kvaliteten är ett alternativ att undervisningspersonalen utökas.

Då förhållandet lärare/studerande är sakligt i undervisningen kan pedagogiskt avancerade metoder tillämpas, studerandena och lärarna kan mötas i små undervisningsgrupper och förmedlingen av information och kvaliteten på informationen kan säkerställas. Studerandena och studierna kopplas närmare forskningen ända från studiernas början Studerandena kan bättre engageras i studierna och universitetets verksamhet genom att de redan i ett tidigt skede inte- greras i forskarsamhällets verksamhet. Studerandena deltar i forskningsprojekt och i planeringen av dessa projekt och får på detta sätt ett naturligt förhållande till sin egen vetenskapsgren. Samtidigt görs studerandena förtrogna med forskarens karriär och de får en tydlig bild av de ekonomiska vetenskaperna som vetenskap.

Studiehelheterna planeras som målinriktade helheter med ett klart definierat innehåll

Examina i ekonomiska vetenskaper planeras som helheter utgående från vad studerandena förväntas behärska efter att de har avlagt sin examen. Kursinnehållet och undervisningsmetoderna struktureras så att de tjänar examens totalmål. Studeranden har på detta sätt de nödvändiga innehållsmässiga kunskaperna om vetenskapsgrenen när han eller hon har avlagt sin examen samt de nödvändiga generiska färdigheterna, såsom färdighet att uppträda och arbeta i grupp samt färdigheter att lära sig nytt och söka information.
Samtidigt fästs uppmärksamhet vid att inlärningshelheterna i framtiden är så förenliga med de internationella samar- betslösningarna och ackrediteringsprojekten som möjligt. 

 

Universitet – De ekonomiska vetenskaperna i spetsen för universitetens utveckling

 

De ekonomiska vetenskaperna är en kanal och en föregång- are för internationalisering vid universiteten

De ekonomiska vetenskaperna har sedan gammalt utmärkt sig både i antalet studerande som åker som utbytesstuderande och antalet utländska studerande som kommer till Finland för att studera. Nu är det alltså dags för de ekonomiska vetenskaperna att djärvt utveckla kvaliteten på utbytesperioderna och vidta åtgärder för att öka antalet perioder. Samtidigt kan de ekonomiska vetenskaperna vara ett exem- pel på de bästa tillvägagångssätten vid ett universitet.

De ekonomiska vetenskaperna beaktar internationalisering- ens behov i undervisningsaspekterna, -metoderna och innehållet. Samtidigt stöder de handelsvetenskapliga enheternas tjänster, studentorganisationerna och den akademiska gemenskapen integrationen av de utresande och återvändande utbytesstuderandena, de utländska forskarstuderandena och undervisningspersonalen i forskarsamhället, kulturen och samhället redan under utbytesperioden. På detta sätt ökar ytterligare de utländska studerandenas förutsättningar att stanna i Finland och å andra sidan utnyttjas de finländska utbytesstuderandenas erfarenheter i forskarsamhället.

De ekonomiska vetenskaperna är experter som utvecklar kvaliteten på universitetsundervisningen

De ekonomiska vetenskaperna vidareutvecklar sina kvalitetssäkringssystem för att de ska fungera smidigt och främja kvalitetskulturen på ett omfattande sätt. Till exempel att ge respons och respons på responsen och att reagera på detta är en del av den vardagliga kulturen, liksom också att utveckla arbetslivsrelevansen och de pedagogiska färdigheterna. Denna kultur och bästa praxis i anslutning till den främjas i vetenskapsgrenens gemensamma forum, forskning och verksamhet på universitetsfältet.

De ekonomiska vetenskaperna är redo att testa nya projekt för strukturell utveckling i utbildningen

De ekonomiska vetenskaperna är beredda att fördomsfritt pröva nya modeller för organisering av utbildningen inom universiteten, till exempel beträffande intagning av studerande, tvåstegsexamina samt samarbetet med yrkeshögskolor eller läroverk som ger vidareutbildning. Detta innebär till exempel att man koncentrerar sig enbart på magisterutbildning, intagande av studerande separat till kandidat- och magisternivå eller anordnande av gemensamt studieinnehåll med yrkeshögskolesektorn eller aktörer som ger fortbildning.

I universitetens interna finansiering måste man beakta de ekonomiska vetenskapernas betydelse som anskaffare av finansiering och biämnesutbildare samt forskningens totalkostnader

De ekonomiska vetenskaperna och affärsverksamhetskompetensen är en viktig del av den tvärvetenskapliga helheten vid universiteten och utbudet av biämnen. De ekonomiska vetenskaperna deltar dessutom i utvecklingen av varje universitets interna verksamhet och regionala effekt samt i medelanskaffningsarbetet. Detta bör synas i universitetens interna modeller för fördelning av medel och ta sig uttryck i en förståelse för forskningens totalkostnader.

 

Samhället  – Samhällets framtid stöder sig på ekonomisk kompetens

 

De ekonomiska vetenskaperna går i spetsen för utvecklingen av de offentliga tjänsternas lönsamhet, kvalitet och hållbarhet

Det systematiska mål som de ekonomiska vetenskaperna ställer upp är att förbättra de offentliga tjänsternas och hela den offentliga sektorns verksamhet i Finland genom att ställa sin forskning och sin kompetens till sektorns förfogande. Olika handelsvetenskapliga enheter bidrar med sitt eget specialkunnande och eftersträvar samtidigt tvärvetenskapliga verksamhetsmodeller tillsammans med andra vetenskapsområden.

De ekonomiska vetenskaperna upprätthåller den mångsidiga utbildningen och forskningen, vilket kraftigt stöder tillväxtföretagandet i Finland och på andra håll i världen

Utbudet av utbildning i ekonomiska vetenskaper samt uppställningen av forskningsproblem utvecklas så att både inhemskt och globalt tillväxtföretagande stöds. Forskning och utbildning i ekonomiska vetenskaper, både grundexamens- och ledarskapsutbildning, stöder företagen i de kritiska tillväxtskeden då företagaren vill utvidga sitt företag. Vid sidan av utbildning och forskning i ekonomiska vetenskaper förut- sätter detta ett intensivt samarbete inom de egna kompetensområdena och geografiska områdena.

De ekonomiska vetenskaperna utmanar alla sektorer i samhället till dialog för att utveckla verksamheten och utnyttja de vetenskapliga resultaten och det vetenskapliga kunnandet

Varje universitet samarbetar redan nu med det lokala näringslivet. Med ett gemensamt mål samt utbyte och samordnande av information och kompetens får vi till stånd en effektivare och bättre anpassad växelverkan med den privata, den offentliga och tredje sektorn samt med universitetens eget alumnnätverk. För detta samarbete erbjuds många lösningar på institut-, läroämnes-, fakultets- och universi- tetsnivå som kan genomföras med beaktande av de lokala behoven. Med samma lösningar kan man ytterligare göra studierna mer arbetslivsrelevanta.

De ekonomiska vetenskaperna är en viktig exportprodukt för Finland i framtiden

Det finns redan en stor global marknad för den ekonomiska kompetensen – en marknad som de ekonomiska vetenskaperna i Finland kan bli delaktiga av. Detta förutsätter en utveckling inom ramen för lagstiftningen, de ekonomiska vetenskapernas varumärke, marknadsföringen och de ekonomiska vetenskapernas interna verksamhet. Finlands rykte som ett land med en innovativ och ansvarsfull ekonomi stöder denna verksamhet.

De ekonomiska vetenskaperna erbjuder ledarskapsutbildning på högsta nivå och förverkligar samtidigt uppgiften om livslångt lärande

De ekonomiska vetenskaperna främjar starkt livslångt lärande – varje enskilt universitet på sitt starka område – och har ett stort utbud av tilläggs- och fortbildning. De ekonomiska vetenskaperna ger också ledarskapsutbildning på högsta nivå till utexaminerade och personer med lång arbetslivserfarenhet. På detta sätt förmedlas den senaste vetenskapliga forskningen och ledarskapsmetoderna till alla som behöver dem i samhället. Via ledarskapsutbildning hjälper handelsvetenskaperna universiteten att profilera sig i samhället som en aktör som ger viktig kompetens i alla livsskeden. Samtidigt är utbildningen som leder till examina MBA och eMBA en fungerande och viktig affärsform.

 

Målen förverkligas

 

Vi börjar omedelbart genomföra tre åtgärdshelheter för att nå målen som nämns i strategin:


1.Association of Business Schools Finland r.f. grundas

Vi grundar Föreningen för Handelshögskolorna i Finland, Suomen kauppakorkeakoulut, Association of Business Schools Finland ry (ABS). BSF diskuterar, bevakar intressen, forskar, delar med sig av den bästa praxisen på nationell och internationell nivå samt är ett gemensamt forum för medlemmarna.
Föreningens medlemmar och beslutsfattare är finländska handelshögskolor, fakulteter och institutioner som ger utbildning och forskar i ekonomiska vetenskaper. Utöver detta kan de viktigaste intressegrupperna i samhället bli understödsmedlemmar.

Föreningen förverkligar sina medlemmars mål och är en naturlig samtalspartner med ministerierna, utbildningsorganisationerna, näringslivet och överhuvudtaget alla viktiga nationella och internationella intressegrupper och beslutsfattare. Detta utesluter inte medlemmarnas egen verksamhet i samhället.

Åtgärderna för att etablera föreningen inleds omgående. BSF inleder sin verksamhet under den första hälften av 2011.2.Finansieringen av forskningen i ekonomiska vetenskaper klarläggs

De ekonomiska vetenskapernas roll som en framtida aktör stöder sig på en stark grundläggande och tillämpad forskning som samtidigt är både nationellt och internationellt erkänd forskning på toppnivå.
Vi föreslår att de ekonomiska vetenskaperna överförs från forskningsrådet för kultur och samhälle i Finlands Akademi till en egen kommitté som tillsätts för de ekonomiska vetenskaperna. Vi föreslår också att det i Finlands Akademi och Tekes i fortsättningen på en bestående basis utvecklas program som är inriktade på företagsekonomi.

 

3.Ekonomiskt tänkande, ekonomisk vetenskap och företagskompetens ska stöda den offentliga och tredje sektorn

Vi ställer den ekonomiska kompetensen till den offentliga och tredje sektorns förfogande som hjälp för beslutsfattande, utveck ling av ekonomin, vetenskapspolitiska organ samt stöd för offentliga projekt och utredningar. Beslutsfattandet i den offentliga och tredje sektorn är så viktiga med tanke på samhällets framtid att det ekonomiska kunnandet och kompetensen måste utnyttjas bättre.

Vid sidan av det aktiva utbudet sammanställer BSF den senaste forskningen, personkompetens och projekt från det ekonomiska området för att aktörerna i samhället ska veta vad de ekonomiska vetenskaperna har att erbjuda.