Kauppatieteiden kansallinen strategia

Kasvua, innovaatioita ja hyvinvointia

Kauppatieteiden kansallinen foorumi 09.11.2010

Johdanto

Kehittyvä, muuttuva maailma tarvitsee tiennäyttäjiä ja esteiden raivaajia. Kauppatieteet näyttelevät suurta roolia molemmissa tapauksissa. Uusi teknologia ei yksin riitä, kuten ei myöskään yhteiskunnan, luonnontieteiden, ihmisten tai taiteiden tuntemus. Kauppatieteellinen ja liiketaloudellinen osaaminen ja tutkimus tuottavat uusia innovaatioita ja ratkaisevat ongelmia kaikkialla, missä ihmiset kohtaavat tuottaakseen tavaroita ja palveluja, käydäkseen kauppaa tai vaihtaakseen ideoita.

Kauppatieteelliselle osaamiselle on selkeä, kasvava kysyntä Suomessa ja maailmalla. Vahvana tieteenalana kauppatieteet ovat avainasemassa edistämässä liiketaloudellista osaamista kaikilla yhteiskunnan toiminnan osa-alueilla sekä muiden tieteiden parissa. Tämä on ja tulee olemaan kauppatieteiden tärkeä tehtävä jatkossakin.

Käynnistimme vuonna 2008 prosessin kauppatieteiden tieteenalan yhteisen strategian luomiseksi. Prosessin tuloksena on yhä tavoitteellisempi yhteistyön kulttuuri tieteenalan sisällä, jotta kauppatieteet toimisivat entistä tehokkaammin tavoitteidensa saavuttamiseksi. Strategia on kauppatieteellisten yliopistojen ja yliopistoyksiköiden kehitystyökalu.

Kauppatieteiden on pystyttävä vastaamaan omalla tahollaan suuriin haasteisiin säilyttääkseen ja vahvistaakseen sekä korkean tieteellisen tason että arvokkaat yhteiskunnalliset rajapintansa. Osa haasteista on ulkoisia trendejä tai tapahtumia, osa taas tieteen ja sen toiminnan puitteiden sisäisiä. Näistä teemoista tärkeimpiä ovat:

Kansainvälistyminen ja kansainvälinen kilpailukyky

Kestävä kehitys

Talousjärjestelmän murros

Monitieteisyys

Innovaatioiden ja kasvuyrittäjyyden luominen

Liiketoimintaosaamisen kysynnän kasvu ja luonteen muutos

Nämä asiat tulevat vaikuttamaan tutkimuksen ja opetuksen sisältöihin, mutta ne edellyttävät myös muutoksia tieteenalan kulttuurissa, toimintatavoissa ja asenteissa. Meidän on pystyttävä toimimaan yhdessä, jotta suhteellisen laajalle Suomessa levittäytynyt, mutta usein pienissä lähes kaikkia kauppatieteellisiä oppiaineita tarjoavissa yksiköissä toimiva kauppatieteiden tieteenala pystyisi vastaamaan näihin haasteisiin. Vastaus tulee tämän strategian toimenpiteiden kautta ja jakaantuu neljään osa-alueeseen: tutkimus, opetus, toiminta yliopistoissa ja toiminta yhteiskunnassa.

Kauppatieteiden kansallisen strategiaprosessin ytimessä ovat kauppatieteitä opettavat ja tutkivat yliopistot. Tämän lisäksi näkemystään strategiaan ovat antaneet lukuisat tahot, joihin lukeutuu yrityksiä, opiskelijoita, julkisia instituutioita sekä eri alojen asiantuntijoita. Haluamme kiittää kaikkia prosessiin osallistuneita, joiden panoksen ansiosta olemme voineet viitoittaa tieteenalalle tietä kohti parempaa tulevaisuutta. Parempaa – ei pelkästään tieteenalan toimijoiden osalta, – vaan kaikkien niiden tahojen, jotka kauppatieteistä hyötyvät.

Missiomme

Kauppatieteet toimivat tieteen, hyvinvoinnin ja vastuullisen kasvun edistäjänä Suomessa ja maailmalla.

 

Visiomme

Kauppatieteet vastaavat tulevaisuuden talouden haasteisiin kasvattamalla kauppatieteellisen osaamisen ja sen pohjana olevan tutkimuksen määrää. Tämä näkyy kestävinä, lisäarvoa tuovina innovaatioina, ratkaisuina, laatuna ja tehokkuutena Suomessa ja globaaleilla markkinoilla.

 

Tutkimus – Tiedettä ja vaikuttavuutta yhteiskunnan tarpeisiin oikeilla resursseilla

Kauppatieteellisten yksiköiden kykyä ja mahdollisuuksia tuottaa laadukasta ja kansainvälisesti arvostettua tutkimusta kehitetään määrätietoisesti.

Laadukas tieteen tekeminen tulee aina olemaan kauppatieteiden ytimessä ja tätä kautta kauppatieteet kehittävät sekä tiedeyhteisöä että yhteiskuntaa. Suomen kauppatieteiden kansallista ja kansainvälistä tieteellistä vaikuttavuutta ja huippututkimuspotentiaalia kehitetään määrätietoisesti tutkimuskysymysten yhteiskunnallisen relevanssin, laadukkaan tutkimuksen toimintaedellytysten, kauppatieteiden ominaispiirteet huomioon ottavan vertaisarvioinnin sekä tehokkaan julkaisutoiminnan kautta. Jokaisella kauppatieteitä tutkivalla yksiköllä on omat vahvuutensa, jotka tiedostetaan ja joista viestitään, jotta kauppatieteissä pystytään toimimaan tehokkaana verkostona sekä luomaan tutkimukselle luontevat kanavat yhteiskuntaan.

Haetaan uusia yhteistyönmalleja, joiden myötä yksityinen ja kolmas sektori tulevat vahvemmin mukaan rahoittamaan kauppatieteiden soveltavaa, perus- ja monitieteellistä tutkimusta

Toimintakulttuurit ja tavoitteet sovitetaan yhteen rahoittajien sekä tutkimustulosten käyttäjien kanssa. Etsitään toimintamalleja, joilla kolmannen ja yksityisen sektorin tarve nopeasti käyttöön saatavalle tutkimustiedolle yhdistetään pitkäkestoisiin, laajoihin tutkimushankkeisiin ja artikkelijulkaisuihin.

Rahoitusta haetaan entistä enemmän yhteistyössä muiden yksiköiden ja kauppakorkeakoulujen kanssa myös ulkomailta.

Panostetaan huipputason kansainvälisten tutkijoiden ja opettajien rekrytointiin sekä kotimaisen huippuosaamisen kansainvälistymiseen

Käynnistetään yliopistojen välillä profiileihin ja tarpeisiin perustuvia yhteistyömalleja, joilla voidaan sekä yksin että erikseen rekrytoida kansainvälisiä huippuosaajia ja mahdollisesti jakaa siitä syntyviä kustannuksia. Samalla lisätään entisestään suomalaisten tutkijoiden mahdollisuuksia globaaliin tieteen tekemiseen ja kansainvälistymiseen.

Kehitetään tutkijoiden urakehitystä kansainvälisten kriteereiden mukaisesti sekä järjestetään tutkimukselle aikaa

Panostetaan tutkijoiden urakehitykseen, jotta saadaan mahdollisuudet kehittyä kansainväliset kriteerit täyttäviksi huippututkijoiksi. Etsitään keinoja järjestää tutkimuksen tekemiselle ja kansainväliselle kanssakäymiselle enemmän aikaa tehostamalla tutkijoiden ajan priorisointia ja vähennetään mahdollisuuksien mukaan etenkin hallinnollisen työn osuutta.

 

Opetus – Kauppatieteitä opitaan laadukkaasti

Opettaja/opiskelija –suhdeluku asialliselle tasolle

Tällä hetkellä opiskelijoiden määrä per opettaja on liian suuri, mikä vaikeuttaa opetuksen korkean laadun ylläpitämistä. Laadun ylläpitämiseksi yksi vaihtoehto on nostaa opetushenkilökunnan määrää.

Asiallisella opettaja/opiskelija –suhdeluvulla opetuksessa  saadaan käyttöön pedagogisesti edistyneet metodit, opiskelijat ja opettajat pääsevät kohtaamaan pienryhmätilanteissa ja tiedon välittyminen ja laatu saadaan varmistettua.

Opiskelijat ja opiskelu lähemmäksi tieteen tekemistä opintojen alkuvaiheista lähtien

Opiskelijoita sitoutetaan opintoihin ja yliopiston toimintaan paremmin integroimalla heidät jo aikaisessa vaiheessa mukaan tiedeyhteisön toimintaan. Opiskelijat osallistuvat tutkimushankkeisiin ja niiden suunnitteluun, jolloin he saavat luontevan suhteen omaan tieteen alaansa. Samalla tehdään tutuksi tutkijan uraa sekä luodaan opiskelijoille selkeä kuva kauppatieteistä tieteenä.

Opintokokonaisuudet suunnitellaan tavoitteellisina ja sisällöltään selkeinä paketteina

Kauppatieteelliset tutkinnot suunnitellaan kokonaisuuksina lähtien siitä, mitä opiskelijan odotetaan osaavan tutkinnon suoritettuaan. Kurssien sisällöt ja opetusmenetelmät rakennetaan sellaisiksi, että ne palvelevat tutkinnon kokonaistavoitteita, eli että opiskelijalla on tutkinnon suoritettuaan tarvittavat tieteenalan sisällölliset tiedot sekä tarpeelliset geneeriset taidot, kuten esiintymis- ja ryhmätyötaitoja sekä uuden oppimisen ja tiedon etsimisen taitoja.

Samalla kiinnitetään huomiota siihen, että oppimiskokonaisuudet ovat tulevaisuudessa mahdollisimman yhteensopivia kansainvälisten yhteistyöratkaisujen ja akkreditointihankkeiden kanssa.

 

Yliopistot – Kauppatieteet yliopistojen kehityksen kärjessä

Kauppatieteet toimivat yliopistoissa kansainvälistymisen kanavana ja edelläkävijänä

Kauppatieteet ovat jo entuudestaan kunnostautuneet sekä vaihtoon lähtevien että ulkomailta vaihtoon tulevien määrissä. Nyt kauppatieteiden on siis jo aika ottaa rohkeita askeleita vaihtoperiodien laatutekijöissä ja määrien kasvattamisessa. Samalla kauppatieteet voivat toimia esimerkkinä parhaista käytännöistä yliopiston sisällä.

Kauppatieteet huomioivat kansainvälisyyden tarpeet opetusnäkökulmissa, -tavoissa ja sisällöissä. Samalla kauppatieteiden yksiköiden palvelut, opiskelijajärjestöt ja akateeminen yhteisö tukevat lähtevien ja palaavien vaihto-opiskelijoiden, ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden sekä opetushenkilökunnan integraatiota tiedeyhteisöön, kulttuuriin ja yhteiskuntaan jo vaihtoaikana. Tällä tavoin parannetaan entisestään muualta tulevien opiskelijoiden edellytyksiä jäädä Suomeen ja toisaalta hyödynnetään suomalaisten vaihto-opiskelijoiden kokemuksia tiedeyhteisössä.

Kauppatieteet ovat opetuksen laadun huippuosaajia ja kehittäjiä yliopistoissa

Kauppatieteet kehittävät edelleen laadunvarmistusjärjestelmiään, jotta ne toimivat joustavasti, kattavasti laatukulttuuria edistäen. Esimerkiksi palautteen ja palautteesta palautteen antaminen ja siihen reagointi ovat osa jokapäiväistä kulttuuria, kuten myös työelämärelevanssin ja pedagogisten taitojen kehittäminen. Tätä kulttuuria ja sen parhaita käytäntöjä edistetään tieteenalan yhteisissä foorumeissa, tutkimuksissa sekä toiminnassa yliopistokentässä.

Kauppatieteet ovat valmiita pilotoimaan uusia rakenteellisen kehittämisen hankkeita koulutuksessa

Kauppatieteillä on valmius kokeilla ennakkoluulottomasti uusia malleja koulutuksen järjestämisessä yliopistojen sisällä, esimerkiksi opiskelijavalinnoissa, tutkintojen kaksiportaisuudessa sekä yhteistyössä ammattikorkeakoulujen tai jatkokoulutuslaitosten kanssa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi keskittymistä pelkkään maisterikoulutukseen, opiskelijavalintaa erikseen kandidaatti- ja maisteritasolle tai yhteisten opintosisältöjen järjestämistä AMK-sektorin tai täydennyskouluttajien kanssa.

Yliopistojen sisäisessä rahoituksessa on huomioitava kauppatieteiden merkitys rahoituksen hankkijana ja sivuainekouluttajana sekä tutkimuksen kokonaiskustannukset

Kauppatieteet ja liiketoimintaosaaminen ovat tärkeä osa yliopistojen monitieteellistä kokonaisuutta ja sivuainetarjontaa. Kauppatieteet ovat lisäksi mukana jokaisen yliopiston sisäisen toiminnan ja alueellisen vaikuttavuuden kehittämisessä sekä varainhankintatyössä. Näiden asioiden tulee näkyä yliopistojen sisäisissä rahanjakomalleissa ja ymmärryksenä kauppatieteellisen tutkimuksen kokonaiskustannuksista.

 

Yhteiskunta – Yhteiskunnan tulevaisuus nojaa kauppatieteelliseen osaamiseen

Kauppatieteet ovat kärjessä julkisten palvelujen tuottavuuden, laadun ja kestävyyden kehittämisessä

Kauppatieteet ottavat systemaattisen tavoitteen parantaa julkisten palvelujen ja koko julkisen sektorin toimintaa Suomessa tarjoamalla tutkimusta ja osaamistaan sen käyttöön. Eri kauppatieteiden yksiköt tuovat mukaan oman erikoisosaamisensa ja hakevat samalla monitieteellisiä toimintamalleja muiden tieteenalojen kanssa.

Kauppatieteet pitävät yllä koulutuksen ja tutkimuksen kirjoa, mikä tukee vahvasti kasvuyrittäjyyttä Suomessa ja maailmalla

Kauppatieteellisen koulutuksen tarjontaa sekä tutkimusongelmien asettelua kehitetään tukemaan niin kotimaista kuin globaalia kasvuyrittäjyyttä. Kauppatieteellinen tutkimus ja koulutus, sekä perustutkinto- että johtamiskoulutus, tukevat yrityksiä niissä kriittisissä kasvun vaiheissa, joissa yrittäjä haluaa kasvattaa yritystään. Tämä edellyttää kauppatieteiltä koulutuksen ja tutkimuksen lisäksi vahvaa yhteistyötä omilla osaamis- ja maantieteellisillä alueillaan.

Kauppatieteet haastavat yhteiskunnan joka sektorin keskusteluun toiminnan kehittämiseksi sekä tieteellisten tulosten ja osaamisen käyttöön saamiseksi

Jokainen yliopisto toimii jo nyt omalla tahollaan yhteistyössä paikallisen elinkeinoelämän kanssa. Yhteisellä tahtotilalla ja tietojen sekä osaamisen jakamisella ja koordinoinnilla saadaan aikaan tehokkaampaa ja paremmin räätälöityä vuorovaikutusta yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin sekä yliopistojen oman alumniverkoston kanssa. Tähän yhteistyöhön on tarjolla laitos-, oppiaine-, tiedekunta- ja yliopistotasolla monia ratkaisuja, joita voidaan toteuttaa paikalliset tarpeet huomioon ottaen. Samoilla ratkaisuilla voidaan entisestään parantaa opintojen työelämärelevanssia.

Kauppatieteet ovat tulevaisuudessa Suomelle tärkeä vientituote

Kauppatieteelliselle osaamiselle on olemassa jo valmiit suuret maailmanmarkkinat, josta Suomessa toimivat kauppatieteet voivat päästä osalliseksi. Tämä vaatii kehitystä lainsäädännön, kauppatieteiden brändin, markkinoinnin ja kauppatieteiden sisäisen toiminnan puitteissa. Suomen maine innovatiivisena ja vastuullisena taloutena tukee tätä toimintaa.

Kauppatieteet tarjoavat korkeimman asteen johtajakoulutusta ja samalla toteuttavat elinikäisen oppimisen tehtävää

Kauppatieteet osallistuvat vahvasti elinikäisen oppimisen edistämiseen – kukin yliopisto omalla vahvuusalueellaan – tarjoten laajasti lisä- ja täydennyskoulutusta. Kauppatieteet tarjoavat myös korkeimman tason johtamiskoulutusta jo valmistuneille ja pitkään työelämässä olleille. Tällä tavoin uusin tieteellinen tutkimus ja johtamisopit välittyvät yhteiskunnan käyttöön kaikille sitä tarvitseville. Johtamiskoulutuksen kautta kauppatieteet edesauttavat yliopistoja profiloitumaan yhteiskunnallisesti tärkeän osaamisen antajaksi kaikissa elämän vaiheissa. Samalla MBA- ja eMBA- tutkintoihin kouluttaminen on toimiva ja tärkeä liiketoimintamuoto.

 

Tavoitteet todeksi

Alamme välittömästi toteuttaa kolmea toimenpiteiden kokonaisuutta strategiassa mainittujen tavoitteiden aikaansaamiseksi:

1. Association of Business Schools Finland ry:n perustaminen

Perustamme Suomen kauppakorkeakoulut ry:n (ABS). ABS toimii kansallisena ja kansainvälisenä keskustelijana, edunvalvojana, tutkijana, parhaiden käytäntöjen levittäjänä sekä jäsenten yhteisenä foorumina.

Yhdistyksen jäseninä ja päätöksentekijöinä ovat Suomessa toimivat kauppakorkeakoulut, kauppatieteitä kouluttavat ja tutkivat tiedekunnat ja laitokset. Tämän lisäksi kannatusjäseniksi kutsutaan yhteiskunnallisesti tärkeimmät sidosryhmät.

Yhdistys on jäsentensä tahdon ja tavoitteiden toteuttajana luontainen keskustelukumppani ministeriöille, koulutusalajärjestöille, elinkeinoelämälle ja ylipäätään kaikille tärkeille kansallisille ja kansainvälisille sidosryhmille ja päätöksentekijöille. Tämä ei sulje pois yhdistyksen jäsenten omaa yhteiskunnallista toimintaa.

Toimenpiteet yhdistyksen perustamiseksi käynnistetään välittömästi. ABS aloittaa toimintansa vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla.

2. Kauppatieteellisen tutkimuksen rahoittamisen selkiyttäminen

Kauppatieteiden rooli tulevaisuuden tekijänä nojaa vahvaan perus- ja soveltavaan tutkimukseen, joka on samalla sekä kansallisesti että kansainvälisesti tunnustettua huippututkimusta.

Ehdotamme, että Suomen Akatemiassa kauppatieteet siirretään pois kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnasta ja perustetaan kauppatieteille oma toimikunta. Ehdotamme myös, että Suomen Akatemiassa ja Tekesissä kehitetään jatkossa pysyvältä pohjalta liiketaloustieteille suunnattuja ohjelmia.

3. Kauppatieteellinen ajattelun, tieteen ja liiketoimintaosaamisen tuominen tukemaan julkista ja kolmatta sektoria

Tarjoamme kauppatieteellistä osaamista käyttöön julkisen ja kolmannen sektorin päätöksenteon avuksi, talouden kehittämiseksi, tiedepoliittisiin elimiin sekä julkisten hankkeiden ja selvitysten tueksi. Julkisen ja kolmannen sektorin päätöksenteko on yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta niin oleellista, että kauppatieteellinen tietämys ja osaaminen on saatava paremmin käyttöön.

Aktiivisen tarjonnan lisäksi Suomen Liiketaloustieteiden Yhdistys kokoaa uusinta tutkimusta, henkilöosaamista ja hankkeita kauppatieteiden piiristä, jotta yhteiskunnan toimijat tietävät, mitä kauppatieteillä on tarjota.