Säännöt

1.                   Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Suomen kauppakorkeakoulut – Föreningen för Handelshögskolorna i Finland – Association of Business Schools Finland (ABS) ry.

2.                   Kotipaikka

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

3.                   Yhdistyksen kieli

Yhdistyksen kielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti. Pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä on suomi.

4.                   Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia

-kauppatieteitä opettavien ja tutkivien korkeakouluyksiköiden keskinäisen ja poikkitieteisen yhteistyön sekä tavoitteiden edistäjänä sekä

-hyvien käytänteiden levittäjänä,

-etujen valvojana,

-kansallisena ja kansainvälisenä keskustelijana sekä

-edistää kauppatieteellisen osaamisen ja tutkimuksen leviämistä yhteiskunnassa.

Yhdistys voi tehtävänsä puitteissa hyväksyä suosituksia ja julkilausumia sekä antaa lausuntoja. Yhdistys voi suorittaa myös muita korkeakoulujen tai valtiovallan sille uskomia tehtäviä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

-Järjestää keskustelutilaisuuksia, kokouksia, koulutuksia ja seminaareja

-Osallistuu kansalliseen ja kansainväliseen keskusteluun eri kanavia käyttäen

-Julkaisee artikkeleita ja muita kirjoituksia eri kanavia käyttäen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteä ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna rahankeräyksiä hankittuaan asianomaisen luvan. Yhdistys ei tavoittele voittoa tai muuta taloudellista ansiota.

5.                   Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Suomessa kauppatieteellistä koulutusta antava yliopisto. Mikäli kyseessä on monialainen yliopisto, tulee edustus yhdistyksessä yksilöidä koskemaan kauppatieteellistä tutkimusta tekevää ja koulutusta antavaa yksikköä (kauppakorkeakoulu, tiedekunta, school tms.).

Yliopistoa edustaa yhdistyksen kokouksissa edellä mainitun yksikön johtaja (esim. rehtori, dekaani, tiedekunnan tai laitoksen johtaja), tai hänen valtuuttamansa henkilö.

6.                   Kannatusjäsenet

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voivat liittyä yhteisöt, jotka jakavat yhdistyksen tavoitteet ja haluavat edistää niitä. Kannatusjäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa, mutta ei äänivaltaa. Kannatusjäsenen puhe- ja läsnäolo-oikeutta käyttää yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa kannatusjäsenen nimeämä henkilö.

7.                   Kunniajäsenet

Yhdistys voi kutsua kunniajäseniä puheenjohtajiston esityksestä, yhdistyksen kokouksen yksimielisellä päätöksellä. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on poikkeuksellisen suurella panoksella edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniajäsenet on vapautettu jäsen- ja liittymismaksuista. Kunniajäsenillä on hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

8.                   Jäsenten hyväksyntä

Yhdistyksen hallitus hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet. Uusien jäsenten hyväksyminen vaatii kokouksen yksimielisen päätöksen.

9.                   Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

10.                Talous

Yhdistyksen toiminnasta aiheutuvat kustannukset katetaan varoilla, jotka saadaan liittymismaksuina, vuotuisina jäsenmaksuina, osallistumismaksuina yhdistyksen tilaisuuksista, yhdistyksen julkaisujen ja muiden vastaavien tuotteiden myynnistä sekä ulkopuolisina avustuksina.

Jäseniltä peritään liittymismaksu ja vuotuinen jäsenmaksu, joiden suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. Syyskokous vahvistaa liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden erikseen varsinaisilta jäseniltä sekä jäsenmaksun minimimäärän kannatusjäseniltä.

11.                Hallitus

Hallituksessa on yhdistyksen varsinaisten jäsenten määrää vastaava määrä paikkoja, kuitenkin vähintään 5 ja enintään 15 hallituksen jäsentä. Yhdistyksen hallitus pyritään valitsemaan siten että se koostuu jäsenyliopistojen edustajista.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli säännöissä ei muuta määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Mikäli yhdistys julkaisee säännöllisesti kirjasarjaa tai lehteä, hallitus valitsee tämän julkaisun päätoimittajan.

12.                Puheenjohtajisto

Yhdistyksellä on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa, jotka valitaan yhdistyksen syyskokouksessa hallituksen jäsenten keskuudesta. Valittaessa varapuheenjohtajia, päätetään, kumpi toimii ensisijaisesti puheenjohtajan sijaisena, hänen ollessa estynyt.

Puheenjohtajisto valitaan kahden vuoden toimikaudelle.

13.                Pääsihteeri

Hallitus voi palkata pääsihteerin ja määrätä hänen toimipaikkansa ja palkkionsa.

Pääsihteeri toimii hallituksen sihteerinä ja edustaa puheenjohtajien ohella yhdistystä tehtyjen päätösten puitteissa.

14.                Toimikunnat ja työryhmät

Hallitus voi tarpeen vaatiessa asettaa toimikuntia ja työryhmiä, joihin voidaan kutsua myös ulkopuolisia jäseniä.

15.                Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja. Hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden pääsihteerille.

16.                Toiminnantarkastajat ja tilintarkastajat

Yhdistyksellä on yksi varsinainen ja yksi varatoiminnantarkastaja.  Yhdistykseen tulee valita KHT- tai HTM- tilintarkastaja, mikäli yhdistys ylittää tilintarkastuslaissa asetetut raja-arvot.

Toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja, tai tilintarkastaja ja varatilintarkastaja valitaan vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa.

17.                Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle/tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan/tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

18.                Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

19.                Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.kokouksen avaus

2.valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6.päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.kokouksen avaus

2.valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenten maksujen määrä ja aika, jolloin maksut ovat maksettavissa. Jäsenten liittymismaksujen ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruus vahvistetaan erikseen varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä.

6.päätetään hallituksen jäsenten määrästä

7.valitaan yhdistyksen hallitus

8.valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat erovuoroisten tilalle

9.valitaan toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja/varatilintarkastaja

10.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi,

on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

20.                Kokouskutsu

Yhdistyksen kokousten ja hallituksen kokousten kutsu pitää lähettää jäsenille kirjeitse tai sähköpostilla vähintään 14 päivää etukäteen. Hallitus kutsuu kokoukset.

21.                Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.